Informacja dla osób niepełnosprawnych

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności z porozumiewaniem się, mogą porozumiewać się z właściwym miejscowo Urzędem za pomocą :

 • poczty
 • poczty elektronicznej
 • faksu
 • lub osobiście

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym) Urząd , na zasadach określonych poniżej , zapewnia dostęp do świadczenia tłumacza PJM, SJM, SKON. 

 • Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Zgłoszenie powinno być dokonane pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.
 • Po dokonaniu zgłoszenia Urząd jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
 • Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.
 • Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).”

Oświadczenie o dostępności:

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

do góry