Archiwum zakładowe

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

Autor : Jerzy Poradowski

Dokumentację udostępnia się:

 • na miejscu w archiwum zakładowym
 • poprzez wypożyczenie
 • poprzez wykonanie jej kopii

Wypożyczając dokumentację można wykonać jej kopię zastępczą i zachować ją w archiwum zakładowym do czasu zwrotu dokumentacji.
Nie wypożycza się poza archiwum dokumencjacji o znacznym stopniu uszkodzenia, dokumentacji przeznaczonej do specjalnej ochrony oraz środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.
Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowyum, odbywa się na podstawie karty udostępnienia dla pracowników Urzędu i na podstawie wniosku osób spoza Urzędu. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej:

 • datę
 • nazwisko wnioskującego
 • wkazanie dokumencjacji, będącej przedmiotem wnioskowania
 • informację o sposobie udostępnienia
 • imię, nazwisko i podpis osoby, która wnosi o udostępnienie
 • cel udostępnienia
 • uzasadnienie

Udostępnienie przez archiwistę dokumentacji lub informacji w niej zawartej przedstawicielom środków masowego przekazu oraz innym podmiodom, wymaga pisemnej zgody Dyrektora.

Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji. Niedoposzuczalne jest:

 • wyłączanie z udostępnianej dokumentacji pojedynczych przesyłek i pism
 • przekazywanie dokumentacji innym osobom, komórkom organizacyjnym lub jednostom organizacyjnym bez wiedzy archiwisty
 • nanoszenie na dokumentacji adnotacji i uwag

 

Metadane

Data publikacji : 21.10.2015
Data modyfikacji : 15.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Poradowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Barański
do góry