Archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (WA-271-1/18)

Autor : Jerzy Poradowski

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych i sprzętu, niezbędnego do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2 S) i mniej dokładnych, wchodzącego w skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych”.

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej PZP, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogółem złożono 1 ofertę. Z postępowania nie wykluczono Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy:

  • OLTEST Sp. z o.o. ul. Legionowa 9/2, 01-343 Warszawa

Przyznane punkty: w kryterium cena: 60, w kryterium gwarancja: 40, łącznie: 100
Uzasadnienie wyboru: na podst. art. 91 ust. 1 PZP, wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w wyniku badania i oceny oferta uzyskała 100 pkt, jest to jedyna oferta złożona niepodlegająca odrzuceniu.

Metadane

Data publikacji : 24.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Poradowski Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
do góry